Проекти

Програма "Иновации и конкурентноспособност" 

На 20.06.2016  г. „Кама “ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0038-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.

  Наименование на проекта: „Подобряване на производственият капацитет на фирма " Кама“ ЕООД“, чрез закупуване на нови машини

   Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца, като проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключва на 20.04.2017 г.

 Основни дейности по проекта са:

·  Дейност за подобряване на производствените процеси;

· Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

   Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "Кама“ ЕООД  чрез закупуване на ново производствено оборудване. Специфични цели на проекта са:  

  • Разширяване на производствения капацитет и увеличаване на оборота на предприятието.

 • Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови  пазари.

 • Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 • Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат

 Предвидените инвестиции в настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните от нас инвестиционни проекти през последните години.  Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството

 Общият бюджет на проекта е на стойност 1 042 475.00 лева, като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 729 732.50 лв.